Vaknieuws & Bijeenkomsten

Verkiezingsprogramma pensioen

In onderstaand overzicht geven wij van de (potentieel) grootste partijen in alfabetische volgorde een overzicht van de partijstandpunten op het terrein van pensioen. Wij merken hierbij op dat veel partijprogramma’s vol staan over het thema wonen en minder op het gebied van pensioenwijzigingen. Wij hebben ons in onderstaand overzicht voornamelijk gericht op de pensioenaspecten.

BBB

 • Terugdraaien nieuwe pensioenwetgeving
 • Afschaffing apart pensioensysteem voor politieke ambtsdragers (Appa)
 • Meer keuzes pensioengerechtigden en deelnemers beleggingsbeleid pensioenfondsen

CDA

 • Koppeling AOW aan minimumloon blijft overeind
 • Governance pensioenfondsen waar nodig aanpassen om recht te doen aan belangen rechthebbenden

ChristenUnie

 • Verplichte AOV voor zelfstandigen
 • Volledige inzet om een zorgvuldige overgang te bewerkstelligen naar het nieuwe pensioenstelsel

D66

 • Inzet pensioenvermogen voor levensloopbestendige aanpassingen aan woningen
 • Introductie premievakantie pensioen om een huis te kunnen kopen
 • Verder bouwen aan pensioenen die mensen keuzevrijheid én zekerheid voor later geven
 • Afkoop pensioen/AOW voor arbeidsmigranten die terugkeren naar het land van herkomst

NSC

 • Terugdringen aantal mensen met nauwelijks of geen pensioenopbouw
 • Indexatie- en kortingsregels pensioen versoepelen
 • Instemmingsrecht voor deelnemers en pensioengerechtigden bij omzetting pensioenregeling in premieregeling
 • Aanvullende afspraken over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU)
 • Wetgeving voor aanvullend pensioen vereenvoudigen
 • Nabestaandenpensioen en pensioenverdeling bij echtscheiding verbeteren
 • Heroverweging ‘bedrag ineens’

PvdA/GroenLinks

 • Collectieve AOV en pensioen voor alle werkenden

VVD

 • AOW maximaal vijf jaar later laten ingaan
 • Betaling pensioenpremie maximaal vijf jaar stopzetten

Bron: NN

Fusie en overname binnen de Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Bij een fusie of overname is het essentieel een goed beeld te hebben van de pensioensituatie. Niet nagekomen pensioenverplichtingen kunnen tot hoge claims leiden, van pensioenuitvoerders en/of werknemers. Vanwege de verschillende soorten uitvoerders in combinatie met de verschillende soorten pensioenregelingen, is pensioen al decennialang een lappendeken. Daardoor is het niet altijd eenvoudig een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie, mogelijke verplichtingen over het verleden én de ontstane situatie na de overname.
Wtp proof regelingen
Op de korte termijn wordt de verscheidenheid aan pensioenregelingen alleen maar groter. In de periode tot 2028 worden alle bestaande regelingen immers geëerbiedigd en zullen langzaam maar zeker verschillende Wtp-proof regelingen ontstaan. Pas vanaf 2028 wordt het speelveld weer overzichtelijker en zijn regelingen ofwel Wtp-proof dan wel gebaseerd op het overgangsrecht progressieve premie (zie onderdeel 4).

Als zowel de koper als de target een pensioenregeling hebben, dan zijn in de periode tot 2028 in ieder geval één of meerdere van onderstaande scenario's van toepassing:

 1. Een door een bedrijfstak gedispenseerde pensioenregeling, uitgevoerd bij een ondernemingspensioenfonds, ander bedrijfstakpensioenfonds, verzekeraar of PPI;
 2. Een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI, die nog niet is aangepast aan de Wtp;
 3. Een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI, die al is aangepast aan de voorschriften van de Wtp en waarbij geen gebruik is gemaakt van het overgangsrecht actuariële premies;
 4. Een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI, die al is aangepast aan de voorschriften van de Wtp, waarbij wel gebruik is gemaakt van het overgangsrecht actuariële premies. Dit betekent dat er twee pensioenregelingen naast elkaar zijn;
 5. Een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI waarbij de uitvoerder de ‘change of control clausule’ heeft ingeroepen en het pensioencontract (oude stijl) eenzijdig heeft gewijzigd of beëindigd.
 6. Een ondernemingspensioenfonds of een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds dat de bestaande pensioenaanspraken nog niet heeft ingevaren, maar wel het voornemen heeft dat te doen;
 7. Een ondernemingspensioenfonds of een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds dat de bestaande pensioenaanspraken al ingevaren heeft en een collectieve compensatieregeling heeft opgezet in de nieuwe pensioenregeling;
 8. Een ondernemingspensioenfonds of een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds dat heeft besloten de bestaande pensioenaanspraken niet in te varen en voor de nieuwe pensioenopbouw al over is naar het nieuwe systeem;
 9. Een vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, dat overigens in de situatie verkeert als bij 6), 7) of 8) bedoeld;

Kosteneffecten bij fusies en overnames
Vanwege de Wtp kan de arbeidsvoorwaarde en kostenpost pensioen er (vóór of rond de overname) geheel anders uitzien dan vanaf 2028. Specifiek gaat het o.a. over:a) de transitieperiode tot 2028,
b) het overgangsrecht actuariële premies,
c) de nieuwe formule voor het nabestaandenpensioen,
d) mogelijke compensatieregelingen,
e) de wettelijke toetredingsleeftijd van 18 jaar per 2024

Specifieke aandachtspunten bij overgang onderneming

Ingeval van overgang van onderneming heeft de verkrijger op basis van 7:664 BW de
mogelijkheid de bestaande eigen pensioenregeling op te leggen aan de werknemers van de
over te nemen vennootschap. In plaats daarvan kan de verkrijger besluiten de bestaande
pensioenregeling van de vervreemder te handhaven. De volgende voorbeelden maken duidelijk
dat pensioen bij overgang van onderneming weerbarstig kan zijn:

De vervreemder is al Wtp-proof en heeft een verzekerde pensioenregeling met een vlakke premie geïmplementeerd. Met de pechgeneraties is de vervreemder een compensatie in salaris overeengekomen. De verkrijger heeft de Wtp nog niet geïmplementeerd en heeft nog een premieovereenkomst met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel.

Uitdagend is (ook) de o situatie waarin de verkrijger al Wtp-proof is, maar de vervreemder nog niet. De verkrijger kan de eigen pensioenregeling (of pensioenregelingen in het geval van toepassing van het overgangsrecht progressieve premies) van toepassing verklaren op de over te nemen werknemers, maar zal ook moeten (laten) onderzoeken of het meer passend is de regeling van de vervreemder in stand te laten en Wtp-proof te maken.

Conclusie
Vanwege de nieuwe pensioenwetgeving per 1 juli 2023 doen de vervreemder en de verkrijger er goed aan de Wtp-effecten voorafgaande aan de transactie in kaart te brengen en post-deal goed te managen. Due diligence onderzoeken zullen hierbij een nieuwe (pensioen)dimensie krijgen.

Bron: Kwps